Oudercommissie

Wij stellen veel belang in de mening van ouders. Daarom stellen wij een oudercommissie aan, die bestaat uit minimaal drie ouders, gekozen uit de aanwezige peuters. Dit betekent dat ouders gedurende maximaal twee jaar zitting hebben in de oudercommissie. Wij hanteren hierbij het Modelreglement oudercommissie Brancheorganisatie Kinderopvang BOinK en MOgroep.

De oudercommissie stelt zich ten doel bij te dragen aan het goed functioneren van de kinderopvang met het oog op een optimale verzorging c.q. begeleiding van de kinderen, rekening houdend met de belangen van de ouders of verzorgers en Peutergroep Eigen Wijs.

De taken van de oudercommissie zijn:

  • Het adviseren over onderwerpen, zoals pedagogisch beleid, prijsbeleid, e.a., waarvan men van mening is dat deze de aandacht verdienen en die bevorderlijk zijn voor een optimale kinderopvang.
  • Het namens de ouders of verzorgers onderhouden van contacten met de leiding van Peutergroep Eigen Wijs.
  • Het onderhouden van contacten met de andere ouders of verzorgers, waarbij de privacy van een ieder gewaarborgd is
  • Het, indien gewenst, organiseren van thema-avonden voor ouders of verzorgers en meewerken aan andere activiteiten bij Eigen Wijs.
  • Het verrichten van hand- en spandiensten bij Eigen Wijs.
  • Het deelnemen aan en/of meewerken in werkgroepen die voor of namens Eigen Wijs zijn opgericht.

De vergaderingen van de oudercommissie worden om de 6 tot 8 weken gehouden. De vergaderingen zijn openbaar. Links naar de notulen van de vergaderingen kunt u onderaan deze pagina vinden.

Voor meer informatie, neem contact op met de oudercommissie via ons contactformulier.


Notulen oudercommissie

Sorry, er zijn nog geen notulen beschikbaar.