Tarieven en kinderopvangtoeslag

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind om naar de peutergroep te gaan. Hoeveel dit u bij Eigen Wijs kost, hangt af van uw situatie en wensen.Op deze pagina geven wij u een uitleg over onze tarieven. Daarbij willen wij u meegeven dat u mogelijk recht heeft op een tegemoetkoming vanuit het rijk in de kosten. Graag leggen wij u uit wat deze kinderopvangtoeslag inhoudt en hoe deze aangevraagd kan worden.

Ouderbijdrage

Het tarief van de ouderbijdrage in 2023 is €10,70 per uur.
Een ochtend omvat 3 uur.

Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:

Voor de peutergroepplaatsen is maandelijkse ouderbijdrage verschuldigd. Voor deze bijdrage is tegemoetkoming door kinderopvangtoeslag mogelijk.

Het bedrag van de maandelijkse ouderbijdrage wordt jaarlijks door de peutergroep vastgesteld. Ouders machtigen de peutergroep tot het innen van de maandelijkse ouderbijdrage. Genoemd bedrag is ten allen tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de peutergroepplaats.

Kinderopvangtoeslag

Werkende en studerende ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, verlengde peuteropvang en buitenschoolse opvang. Door de tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderopvang vallen de netto kosten voor u lager uit.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • U sluit zelf een contract af met Eigen Wijs en betaalt de factuur
  • Via www.toeslagen.nl vraagt u kinderopvangtoeslag aan. Hiervoor heeft u het urenoverzicht nodig dat u ontvangt bij het plaatsingscontract.

Nieuwe aanvragen: U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.
Voor wijzigingen geldt: binnen 4 weken doorgeven.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, het aantal kinderen voor wie u kinderopvangtoeslag aanvraagt, het aantal uren dat u werkt, het aantal uren opvang dat u afneemt en de kosten van de opvang. Voor uitgebreide, actuele informatie over de tegemoetkoming verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst.

Bijzondere bijstand kinderopvang

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een bijdrage van de gemeente krijgen (bijzondere bijstand kinderopvang) voor 8 uur peuteropvang per week (tijdens de schoolweken, dus 40 weken per jaar) indien één van de ouders werkt en de andere niet of gezinnen waarbij beide ouders niet werken en ook niet re-integreren. De gemeente volgt hierin de tarieven van de kinderopvangtabel.

Komt u hiervoor in aanmerking, neemt u dan contact op met het Service Plein van de gemeente Alphen aan den Rijn, telefoonnummer 140172.

Betalingsachterstand

In geval ouders de ouderbijdrage niet op tijd betalen, is het beleid van de peutergroep dat ouders van ons een herinneringsbrief ontvangen. Men wordt hierin verzocht binnen vier weken het openstaande bedrag aan ons over te maken. Ontvangen wij binnen deze vier weken nog geen ouderbijdrage, dan kan het kind voorlopig niet meer de peutergroep bezoeken.  De vordering blijft echter wel openstaan. Mocht het nodig zijn, dan wordt de vordering uiteindelijk overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervoor komen voor rekening van de ouders.