Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De organisatie:Peutergroep Eigen Wijs; (zoals) opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 63818167
De Peutergroep:Peutergroep Eigen Wijs; kinderopvangvoorziening waar peuters kunnen spelen en de ontwikkeling gestimuleerd wordt gedurende minimaal één dagdeel per week voor peuters van twee tot vier jaar;
Een dagdeel:Een ochtend of middag in de Peutergroep;
De ouder(s):Diegene(n) die als ouder, voogd of verzorger belast is met de zorg voor een peuter;
Ouderbijdrage:Inkomensafhankelijke, verplichte, contributie;
De overeenkomst:De tussen de organisatie en de ouder gesloten overeenkomst tot levering van opvang in de Peutergroep;
Partijen:De organisatie en de ouder zoals in dit artikel genoemd;
Peutergroepplaats:Plek in een groep van de Peutergroep van zestien peuters;
(Groeps)leiding:Leidsters (bezoldigd/onbezoldigd) aangesteld door de organisatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de organisatie en de ouder, voor zover er van deze voorwaarden niet door de organisatie schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien de ouder en/of peuter gebruik maakt van enig aangeboden dienst of de peutergroepplaats verklaart de ouder zich onherroepelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door de organisatie te leveren diensten. Het aanbod bevat tenminste de volgende informatie:
  • De naam en leeftijd van de peuter;
  • De ingangsdatum voor plaatsing alsmede de tijdsduur;
  • Hoogte van de maandelijkse ouderbijdrage.
 2. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en gaat vergezeld van een exemplaar daarvan.
 3. De ouder moet binnen tien werkdagen laten weten of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen.

Artikel 4 De overeenkomst

De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de ouder een exemplaar van het aanbod, voorzien van zijn of haar handtekening aan de organisatie retourneert en de organisatie deze heeft ontvangen.

Artikel 5 Ouderbijdragen en betalingen

 1. Voor de peutergroepplaatsen is een maandelijkse ouderbijdrage verschuldigd. Voor deze bijdrage is tegemoetkoming door kinderopvangtoeslag mogelijk. Deze is gebaseerd op het totale netto gezinsinkomen per maand. Genoemd bedrag is ten allen tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de peutergroepplaats.
 2. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een bijdrage van de gemeente krijgen voor 7 uur peuteropvang per week (tijdens de schoolweken, dus 40 weken per jaar). Één van de ouders werkt en de andere niet of gezinnen waarbij beide ouders niet werken en ook niet re-integreren. Deze bijdrage is even hoog als de kinderopvangtoeslag zou zijn geweest.
 3. De ouderbijdrage is verschuldigd over 11 maanden per jaar.
 4. Betaling van de verplichte ouderbijdrage geschiedt minimaal eens per maand en een maand vooruit. Betaling vindt plaats via automatische incasso. Bij aanvang van de plaatsing en na iedere wijziging van het aantal dagdelen ontvangt de ouder een overzicht van hetgeen geïncasseerd wordt. In de eerste week van de betreffende maand wordt de ouderbijdrage automatisch geïncasseerd. Ouders ontvangen voorafgaand aan het incasso een factuur per mail.
 5. Indien er bezwaren zijn tegen het afgeven van een automatisch incasso, hoeft hiervoor geen machtiging te worden afgegeven. Hiervoor wordt € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Ouders zorgen zelf voor tijdige en juiste betaling (ouderbijdrage en administratiekosten) en ontvangen hiervoor een factuur.
 6. In geval ouders de ouderbijdrage niet op tijd, d.w.z. niet binnen 56 dagen, betalen, heeft de peutergroep beleid bepaald. Dit houdt in dat indien de ouderbijdrage niet op tijd is betaald, ouders van ons een herinneringsbrief ontvangen. Men wordt dan verzocht binnen vier weken het openstaande bedrag aan ons over te maken. Ontvangen wij binnen deze vier weken nog geen ouderbijdrage, dan kan het kind voorlopig niet meer de peutergroep bezoeken. De vordering blijft echter wel openstaan. Mocht het nodig zijn, dan wordt de vordering uiteindelijk overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervoor komen voor rekening van de ouders.

Artikel 6 Regeling langdurig zieke en afwezige peuter

 1. Voor de Peutergroep geldt een compensatieregeling die van toepassing is voor peuters die ten gevolge van ziekte of overmacht langere tijd niet van de Peutergroep gebruik kunnen maken.
 2. Ouders die gebruik wensen te maken van de compensatieregeling dienen hiertoe schriftelijk een aanvraag in. Per aanvraag zal de organisatie een besluit nemen of de ouders/ de peuter in aanmerking komt voor deze regeling.
 3. Indien de organisatie bekend is met de situatie ten gevolge waarvan de peuter langdurig geen gebruik kan maken van de Peutergroep zal zij de ouder op de compensatieregeling wijzen.

Artikel 7 Annulering/ contractduur/ opzegging

 1. Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst hebben ouders de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren.
 2. De plaatsing van de peuter op de organisatie eindigt op het moment dat de peuter vier jaar wordt. Ouders kunnen per week opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds ten allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen. Tot één maand voor ingangsdatum van de overeenkomst kan zonder kosten  worden opgezegd. Vanaf één maand voorafgaand aan de ingangsdatum van plaatsing geldt de hiervoor vermelde opzegtermijn.
 4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden:
  • bij overlijden van de peuter;
  • bij blijvende invaliditeit of ernstige ziekte van de peuter, zodanig dat de peuter geen gebruik meer kan of wenst te maken van de Peutergroep;
  • bij acute plaatsing op een andere peutergroep of andere opvang/onderwijs, op medische gronden of als dit ten behoeve van de gezondheid/ontwikkeling van de peuter noodzakelijk en/of gewenst is.
 5. Als de peuter zodanig gedrag vertoont, dat het functioneren van de groep ernstig wordt verstoord kan de organisatie de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
 6. De medewerkers van de organisatie behandelen zowel ouders als peuter met respect. Bij terugkerende onrespectvolle behandeling van de ouders jegens een medewerker van de organisatie, zal de organisatie de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De terugkerende onrespectvolle behandeling is ter beoordeling van de organisatie.
 7. Indien de ouders in strijd handelen met een of meer van de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zal de organisatie gerechtigd zijn om, hetzij het herstel van zodanige overtreding, of strijdige behandeling te verlangen of -naar keuze van de organisatie – de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 8. De organisatie is eveneens gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval de ouders in gebreke blijven om hun betaling van alle bedragen welke zij aan de organisatie verschuldigd zijn, stipt en behoorlijk na te komen.
 9. De overeenkomst kan zo nodig worden verlengd, wanneer de peuter vier jaar is geworden en nog niet op de basisschool geplaatst kan worden. Dit is mogelijk in overleg tussen ouders en organisatie. Ouders maken uiterlijk één maand voorafgaand aan de ingang van de uitzondering schriftelijk kenbaar, gebruik te willen maken van deze uitzondering.

Artikel 8 Peutergroep

 1. Peuters komen een, twee of drie dagdelen per week naar de organisatie;
 2. De groepsleiding onderhoudt contact met de ouders en geeft signalen van achterstanden en/ of ontwikkelingsproblemen en desgewenst voorlichting en adviezen door aan de ouders.
 3. De organisatie is gesloten tijdens schoolvakanties (12 weken per jaar) en op de officiële sluitingsdata, namelijk Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Koningsdag. De organisatie volgt over het algemeen de schoolvakantie van de basisscholen in Benthuizen.
 4. Peuters kunnen worden geplaatst op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen. Tevens bestaat hiernaast de mogelijkheid uw peuter te plaatsen in de 3+ groep op maandagmiddag, wanneer hiervoor genoeg belangstelling is (ten minste vijf kinderen). U dient naast deze maandagmiddag wel een extra dagdeel af te nemen.
 5. Als iemand anders dan de ouder de peuter komt ophalen, wordt de naam van die persoon door de ouder aan de leiding doorgegeven. De leiding laat de peuter anders niet met derden meegaan.
 6. De organisatie staat niet toe dat minderjarigen een peuter komen afhalen.
 7. Als een peuter niet naar de organisatie komt, meldt de ouder dit uiterlijk 15 minuten na het begin van het dagdeel aan de groepsleiding.
 8. Wat neemt de peuter mee / wat levert de Peutergroep:
  • Is een kind nog niet zindelijk, geeft u dan luiers en vette doekjes mee.
  • Bent u bezig met zindelijkheidstraining, geeft u dan wel voldoende reservekleding mee.
  • Op Peutergroep Eigen Wijs hebben wij reservekleding beschikbaar. Geleende kleding wordt bij het eerst volgende bezoek aan de Peutergroep gewassen teruggeven.
  • Als een peuter een dieet volgt of allergieën heeft, dient de ouder de groepsleiding hierover schriftelijk te informeren.
  • Heeft een kind een allergie, verzoeken wij ouders een doosje met toegestaan koek/snoep in de tas van het kind mee te geven.
  • Peuters hoeven zelf geen drinken mee te nemen naar de Peutergroep.
  • Verzoek om in eigendommen van de peuter (jas en tas) zijn of haar naam te schrijven.
  • De Peutergroep is een voorstander van gezonde traktaties.
  • Bij allergieën die levensbedreigend kunnen worden is een aanvullende overeenkomst nodig.
  • Bij het dragen van regenlaarzen deze graag op de gang verwisselen voor schoenen/pantoffels i.v.m. hygiëne en veiligheid.

Artikel 9 Vakmanschap en materiële verzorging

 1. De organisatie staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden voor de peutergroep worden verricht in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De organisatie voldoet minimaal aan de landelijke en lokale wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hiervoor wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie afgegeven, welke jaarlijks wordt getoetst door de GGD.
 2. In het personeelsdossier is een Verklaring omtrent het Gedrag opgenomen.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de plaatsing/ overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De organisatie is gehouden aan de „Wet bescherming Persoonsgegevens‟.
 2. De persoonsgegevens van de peuter en de ouder worden tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard waarna zij vernietigd worden.

Artikel 11 Informatieplicht / recht op informatie

 1. De organisatie verstrekt aan de ouders de noodzakelijke informatie over de ontwikkelingen en het functioneren van de peuter in de peutergroep. Er is altijd mogelijkheid tot een gesprek over de ontwikkeling van de peuter. De leidsters van de Peutergroep houden observatielijsten bij welke door ouders kunnen worden ingezien. Deze lijsten zullen ook met ouders worden besproken tijdens jaarlijkse oudergesprekken en op het moment waarop het kind naar de basisschool gaat.
 2. In geval de ouders gescheiden zijn en/of gescheiden leven geldt de informatieplicht als bedoeld in dit artikel ten aanzien van beide ouders. De ouders zijn verplicht aan de organisatie door te geven of er sprake is van deze genoemde situatie.
 3. Regelmatig ontvangen ouders per mail een nieuwsbrief (maandbrief) van de organisatie. In de nieuwsbrief kan belangrijke informatie staan over de opvang van de peuter. De organisatie gaat ervan uit dat ouders kennis nemen van de inhoud van de nieuwsbrief. Actuele informatie is ook te vinden op de website van Peutergroep Eigen Wijs.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit.
 2. De organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van kleding of meegebrachte goederen.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de plaatsing/ overeenkomst verhinderen, en die niet aan de organisatie zijn toe te rekenen. Hieronder zal, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen de (besmettelijke) ziekte van de peuter.
 2. Indien de organisatie ten gevolge van overmacht de diensten uit de overeenkomst niet kan leveren worden die verplichtingen opgeschort zolang de overmacht situatie duurt.
 3. Voor de duur van de overmacht situatie geldt redelijkerwijs de maandelijkse ouderbijdrage.

Artikel 14 Geschillen

 1. De organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zij behandelen alle klachten die niet onderling oplosbaar zijn gebleken. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij deze commissie. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de organisatie.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden volledig en duidelijk omschreven ingediend bij de organisatie, tijdig nadat de ouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klachten binnen twee maanden na dat moment zijn in elk geval tijdig.
 3. De organisatie behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Deze procedure ligt ter inzage op de Peutergroep en is op te vragen bij de directie.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op elke plaatsing/overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden

De organisatie is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. De organisatie zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de ouder in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 17 Identiteit

 1. De organisatie is een openbare Peutergroep.
 2. Kinderen van alle gezindten zijn welkom.